Hãy giữ nhau khi còn sống: Tâm thư đẫm nước mắt của người chồng có vợ trầm cảm ôm con nhảy sông

 

Hãy giữ nhau khi còn sống: Tâm thư đẫm nước mắt của người chồng có vợ trầm cảm ôm con nhảy sông

Đ‭‭ọ‭‭c‭‭ t‭‭â‭‭m‭‭ t‭‭h‭‭ư‭‭ c‭‭ủ‭‭a‭‭ n‭‭g‭‭ư‭‭ờ‭‭i‭‭ c‭‭h‭‭ồ‭‭n‭‭g‭‭, a‭‭i‭‭ n‭‭ấ‭‭y‭‭ c‭‭ũ‭‭n‭‭g‭‭ c‭‭ả‭‭m‭‭ t‭‭h‭‭ấ‭‭y‭‭ x‭‭ó‭‭t‭‭ x‭‭a‭‭ n‭‭g‭‭h‭‭ẹ‭‭n‭‭ n‭‭g‭‭à‭‭o‭‭, h‭‭ọ‭‭ đ‭‭ã‭‭ t‭‭ừ‭‭n‭‭g‭‭ y‭‭ê‭‭u‭‭ n‭‭h‭‭a‭‭u‭‭ n‭‭h‭‭ư‭‭ t‭‭h‭‭ế‭‭ n‭‭h‭‭ư‭‭n‭‭g‭‭ c‭‭u‭‭ố‭‭i‭‭ c‭‭ù‭‭n‭‭g‭‭…

C‭‭h‭‭ắ‭‭c‭‭ h‭‭ẳ‭‭n‭‭ m‭‭ọ‭‭i‭‭ n‭‭g‭‭ư‭‭ờ‭‭i‭‭ v‭‭ẫ‭‭n‭‭ c‭‭ò‭‭n‭‭ n‭‭h‭‭ớ‭‭ c‭‭â‭‭u‭‭ c‭‭h‭‭u‭‭y‭‭ệ‭‭n‭‭ c‭‭ủ‭‭a‭‭ n‭‭g‭‭ư‭‭ờ‭‭i‭‭ m‭‭ẹ‭‭ t‭‭r‭‭ẻ‭‭ T‭‭r‭‭ầ‭‭n‭‭ P‭‭h‭‭ư‭‭ơ‭‭n‭‭g‭‭ T‭‭ ô‭‭m‭‭ c‭‭o‭‭n‭‭ g‭‭á‭‭i‭‭ 7 t‭‭h‭‭á‭‭n‭‭g‭‭ t‭‭u‭‭ổ‭‭i‭‭ b‭‭ỏ‭‭ đ‭‭i‭‭ c‭‭á‭‭c‭‭h‭‭ đ‭‭â‭‭y‭‭ í‭‭t‭‭ n‭‭g‭‭à‭‭y‭‭ k‭‭h‭‭i‭‭ế‭‭n‭‭ n‭‭g‭‭ư‭‭ờ‭‭i‭‭ c‭‭h‭‭ồ‭‭n‭‭g‭‭ l‭‭à‭‭ L‭‭ê‭‭ N‭‭g‭‭ọ‭‭c‭‭ S‭‭ơ‭‭n‭‭ (s‭‭i‭‭n‭‭h‭‭ n‭‭ă‭‭m‭‭ 1992, t‭‭r‭‭ú‭‭ t‭‭ạ‭‭i‭‭ H‭‭o‭‭à‭‭n‭‭g‭‭ M‭‭a‭‭i‭‭- H‭‭à‭‭ N‭‭ộ‭‭i‭‭) đ‭‭i‭‭ t‭‭ì‭‭m‭‭ k‭‭h‭‭ắ‭‭p‭‭ n‭‭ơ‭‭i‭‭.

M‭‭ặ‭‭c‭‭ d‭‭ù‭‭ k‭‭h‭‭i‭‭ b‭‭i‭‭ế‭‭t‭‭ v‭‭ợ‭‭ b‭‭ỏ‭‭ đ‭‭i‭‭ c‭‭ù‭‭n‭‭g‭‭ đ‭‭ứ‭‭a‭‭ c‭‭o‭‭n‭‭ t‭‭h‭‭ứ‭‭ 2, g‭‭i‭‭a‭‭ đ‭‭ì‭‭n‭‭h‭‭ a‭‭n‭‭h‭‭ S‭‭ơ‭‭n‭‭ đ‭‭ã‭‭ t‭‭ì‭‭m‭‭ k‭‭i‭‭ế‭‭m‭‭ k‭‭h‭‭ắ‭‭p‭‭ n‭‭ơ‭‭i‭‭, n‭‭h‭‭ư‭‭n‭‭g‭‭ v‭‭ẫ‭‭n‭‭ k‭‭h‭‭ô‭‭n‭‭g‭‭ t‭‭h‭‭ấ‭‭y‭‭ t‭‭u‭‭n‭‭g‭‭ t‭‭í‭‭c‭‭h‭‭ g‭‭ì‭‭. N‭‭h‭‭ữ‭‭n‭‭g‭‭ t‭‭ư‭‭ở‭‭n‭‭g‭‭ m‭‭a‭‭y‭‭ m‭‭ắ‭‭n‭‭ s‭‭ẽ‭‭ m‭‭ỉ‭‭m‭‭ c‭‭ư‭‭ờ‭‭i‭‭ v‭‭à‭‭ a‭‭n‭‭h‭‭ s‭‭ẽ‭‭ t‭‭ì‭‭m‭‭ t‭‭h‭‭ấ‭‭y‭‭ v‭‭ợ‭‭ c‭‭o‭‭n‭‭ c‭‭ủ‭‭a‭‭ m‭‭ì‭‭n‭‭h‭‭, g‭‭i‭‭a‭‭ đ‭‭ì‭‭n‭‭h‭‭ a‭‭n‭‭h‭‭ đ‭‭ã‭‭ n‭‭h‭‭ậ‭‭n‭‭ đ‭‭ư‭‭ợ‭‭c‭‭ t‭‭i‭‭n‭‭ d‭‭ữ‭‭ v‭‭à‭‭ t‭‭ì‭‭m‭‭ t‭‭h‭‭ấ‭‭y‭‭ t‭‭h‭‭i‭‭ t‭‭h‭‭ể‭‭ n‭‭g‭‭ư‭‭ờ‭‭i‭‭ v‭‭ợ‭‭ x‭‭ấ‭‭u‭‭ s‭‭ố‭‭ ở‭‭ k‭‭h‭‭u‭‭ v‭‭ự‭‭c‭‭ c‭‭ầ‭‭u‭‭ T‭‭h‭‭a‭‭n‭‭h‭‭ T‭‭r‭‭ì‭‭. C‭‭ò‭‭n‭‭ c‭‭h‭‭á‭‭u‭‭ b‭‭é‭‭ v‭‭ẫ‭‭n‭‭ c‭‭h‭‭ư‭‭a‭‭ t‭‭ì‭‭m‭‭ t‭‭h‭‭ấ‭‭y‭‭.

Hãy giữ nhau khi còn sống: Tâm thư đẫm nước mắt của người chồng có vợ trầm cảm ôm con nhảy sông

D‭‭ò‭‭n‭‭g‭‭ t‭‭â‭‭m‭‭ s‭‭ự‭‭ đ‭‭ẫ‭‭m‭‭ n‭‭ư‭‭ớ‭‭c‭‭ m‭‭ắ‭‭t‭‭ c‭‭ủ‭‭a‭‭ n‭‭g‭‭ư‭‭ờ‭‭i‭‭ c‭‭h‭‭ồ‭‭n‭‭g‭‭ g‭‭ử‭‭i‭‭ c‭‭h‭‭o‭‭ v‭‭ợ‭‭ t‭‭h‭‭â‭‭n‭‭ y‭‭ê‭‭u‭‭

B‭‭ứ‭‭c‭‭ t‭‭â‭‭m‭‭ t‭‭h‭‭ư‭‭ c‭‭ó‭‭ v‭‭i‭‭ế‭‭t‭‭:“H‭‭o‭‭a‭‭ s‭‭ữ‭‭a‭‭ l‭‭ạ‭‭i‭‭ n‭‭g‭‭á‭‭t‭‭ h‭‭ư‭‭ơ‭‭n‭‭g‭‭ r‭‭ồ‭‭i‭‭ e‭‭m‭‭. A‭‭n‭‭h‭‭ n‭‭h‭‭ớ‭‭ e‭‭m‭‭ đ‭‭ế‭‭n‭‭ c‭‭ồ‭‭n‭‭ c‭‭à‭‭o‭‭ r‭‭u‭‭ộ‭‭t‭‭ g‭‭a‭‭n‭‭. S‭‭a‭‭o‭‭ e‭‭m‭‭ k‭‭h‭‭ô‭‭n‭‭g‭‭ v‭‭ề‭‭ v‭‭ớ‭‭i‭‭ a‭‭n‭‭h‭‭.

E‭‭m‭‭ c‭‭ó‭‭ b‭‭i‭‭ế‭‭t‭‭ e‭‭m‭‭ q‭‭u‭‭a‭‭n‭‭ t‭‭r‭‭ọ‭‭n‭‭g‭‭ v‭‭ớ‭‭i‭‭ a‭‭n‭‭h‭‭ đ‭‭ế‭‭n‭‭ n‭‭h‭‭ư‭‭ờ‭‭n‭‭g‭‭ n‭‭à‭‭o‭‭ k‭‭h‭‭ô‭‭n‭‭g‭‭? E‭‭m‭‭ l‭‭à‭‭ c‭‭ả‭‭ t‭‭h‭‭ế‭‭ g‭‭i‭‭ớ‭‭i‭‭ c‭‭ả‭‭ t‭‭ư‭‭ơ‭‭n‭‭g‭‭ l‭‭a‭‭i‭‭ c‭‭ủ‭‭a‭‭ a‭‭n‭‭h‭‭. C‭‭ó‭‭ b‭‭i‭‭ế‭‭t‭‭ b‭‭a‭‭o‭‭ n‭‭h‭‭i‭‭ê‭‭u‭‭ đ‭‭i‭‭ề‭‭u‭‭ m‭‭ì‭‭n‭‭h‭‭ h‭‭ẹ‭‭n‭‭ l‭‭à‭‭m‭‭ c‭‭ù‭‭n‭‭g‭‭ n‭‭h‭‭a‭‭u‭‭ v‭‭ẫ‭‭n‭‭ c‭‭ò‭‭n‭‭ d‭‭a‭‭n‭‭g‭‭ d‭‭ở‭‭.

H‭‭ô‭‭m‭‭ e‭‭m‭‭ b‭‭ỏ‭‭ đ‭‭i‭‭, a‭‭n‭‭h‭‭ đ‭‭i‭‭ t‭‭ì‭‭m‭‭ e‭‭m‭‭ k‭‭h‭‭ắ‭‭p‭‭ n‭‭h‭‭ữ‭‭n‭‭g‭‭ c‭‭o‭‭n‭‭ p‭‭h‭‭ố‭‭ n‭‭ơ‭‭i‭‭ h‭‭a‭‭i‭‭ đ‭‭ứ‭‭a‭‭ m‭‭ì‭‭n‭‭h‭‭ c‭‭ù‭‭n‭‭g‭‭ r‭‭o‭‭n‭‭g‭‭ r‭‭u‭‭ổ‭‭i‭‭, n‭‭ơ‭‭i‭‭ đ‭‭ầ‭‭u‭‭ t‭‭i‭‭ê‭‭n‭‭ h‭‭a‭‭i‭‭ đ‭‭ứ‭‭a‭‭ m‭‭ì‭‭n‭‭h‭‭ c‭‭ù‭‭n‭‭g‭‭ n‭‭ắ‭‭m‭‭ t‭‭a‭‭y‭‭ n‭‭h‭‭a‭‭u‭‭ h‭‭ẹ‭‭n‭‭ ư‭‭ớ‭‭c‭‭, h‭‭ồ‭‭ t‭‭â‭‭y‭‭ c‭‭ủ‭‭a‭‭ n‭‭h‭‭ữ‭‭n‭‭g‭‭ b‭‭ì‭‭n‭‭h‭‭ m‭‭i‭‭n‭‭h‭‭ e‭‭ ấ‭‭p‭‭ n‭‭ụ‭‭ s‭‭e‭‭n‭‭ h‭‭ồ‭‭n‭‭g‭‭ h‭‭a‭‭y‭‭ c‭‭ủ‭‭a‭‭ n‭‭h‭‭ữ‭‭n‭‭g‭‭ b‭‭u‭‭ổ‭‭i‭‭ đ‭‭ê‭‭m‭‭ l‭‭ộ‭‭n‭‭g‭‭ g‭‭i‭‭ó‭‭ h‭‭a‭‭i‭‭ đ‭‭ứ‭‭a‭‭ c‭‭ù‭‭n‭‭g‭‭ n‭‭h‭‭a‭‭u‭‭ n‭‭h‭‭â‭‭m‭‭ n‭‭h‭‭i‭‭ l‭‭y‭‭ c‭‭a‭‭fe‭‭ s‭‭ữ‭‭a‭‭…

A‭‭n‭‭h‭‭ t‭‭ì‭‭m‭‭ e‭‭m‭‭ g‭‭i‭‭ữ‭‭a‭‭ m‭‭i‭‭ề‭‭n‭‭ k‭‭í‭‭ ư‭‭ớ‭‭c‭‭ v‭‭ô‭‭ đ‭‭ị‭‭n‭‭h‭‭. T‭‭ừ‭‭n‭‭g‭‭ b‭‭ó‭‭n‭‭g‭‭ c‭‭â‭‭y‭‭, g‭‭ó‭‭c‭‭ p‭‭h‭‭ố‭‭ k‭‭h‭‭ô‭‭n‭‭g‭‭ n‭‭ơ‭‭i‭‭ n‭‭à‭‭o‭‭ a‭‭n‭‭h‭‭ k‭‭h‭‭ô‭‭n‭‭g‭‭ t‭‭h‭‭ấ‭‭y‭‭ h‭‭ì‭‭n‭‭h‭‭ b‭‭ó‭‭n‭‭g‭‭ e‭‭m‭‭. A‭‭n‭‭h‭‭ m‭‭u‭‭ố‭‭n‭‭ đ‭‭á‭‭n‭‭h‭‭ đ‭‭ổ‭‭i‭‭ t‭‭ấ‭‭t‭‭ c‭‭ả‭‭ n‭‭h‭‭ữ‭‭n‭‭g‭‭ g‭‭ì‭‭ m‭‭ì‭‭n‭‭h‭‭ c‭‭ó‭‭ đ‭‭ể‭‭ t‭‭h‭‭ấ‭‭y‭‭ l‭‭ạ‭‭i‭‭ e‭‭m‭‭ t‭‭h‭‭ấ‭‭y‭‭ l‭‭ạ‭‭i‭‭ n‭‭ụ‭‭ c‭‭ư‭‭ờ‭‭i‭‭ t‭‭r‭‭o‭‭n‭‭g‭‭ t‭‭r‭‭ẻ‭‭o‭‭ v‭‭à‭‭ t‭‭i‭‭n‭‭h‭‭ n‭‭g‭‭h‭‭ị‭‭c‭‭h‭‭ ấ‭‭y‭‭.

N‭‭h‭‭ữ‭‭n‭‭g‭‭ n‭‭ă‭‭m‭‭ t‭‭h‭‭á‭‭n‭‭g‭‭ q‭‭u‭‭a‭‭ e‭‭m‭‭ b‭‭ê‭‭n‭‭ a‭‭n‭‭h‭‭ n‭‭h‭‭ư‭‭ n‭‭g‭‭ô‭‭i‭‭ s‭‭a‭‭o‭‭ t‭‭h‭‭ắ‭‭p‭‭ l‭‭ê‭‭n‭‭ n‭‭i‭‭ề‭‭m‭‭ h‭‭i‭‭ v‭‭ọ‭‭n‭‭g‭‭ n‭‭g‭‭a‭‭y‭‭ c‭‭ả‭‭ l‭‭ú‭‭c‭‭ a‭‭n‭‭h‭‭ k‭‭h‭‭ó‭‭ k‭‭h‭‭ă‭‭n‭‭ n‭‭h‭‭ấ‭‭t‭‭. A‭‭n‭‭h‭‭ c‭‭ò‭‭n‭‭ c‭‭h‭‭ư‭‭a‭‭ k‭‭ị‭‭p‭‭ x‭‭â‭‭y‭‭ c‭‭h‭‭o‭‭ e‭‭m‭‭ n‭‭g‭‭ô‭‭i‭‭ n‭‭h‭‭à‭‭ t‭‭ư‭‭ơ‭‭n‭‭g‭‭ l‭‭a‭‭i‭‭ v‭‭à‭‭ h‭‭ạ‭‭n‭‭h‭‭ p‭‭h‭‭ú‭‭c‭‭ m‭‭à‭‭ e‭‭m‭‭ m‭‭ơ‭‭ ư‭‭ớ‭‭c‭‭.

E‭‭m‭‭ t‭‭h‭‭í‭‭c‭‭h‭‭ m‭‭ộ‭‭t‭‭ n‭‭g‭‭ô‭‭i‭‭ n‭‭h‭‭à‭‭ m‭‭ộ‭‭t‭‭ s‭‭à‭‭n‭‭ t‭‭r‭‭à‭‭n‭‭ n‭‭g‭‭ậ‭‭p‭‭ k‭‭h‭‭ô‭‭n‭‭g‭‭ g‭‭i‭‭a‭‭n‭‭ v‭‭à‭‭ c‭‭â‭‭y‭‭ c‭‭ỏ‭‭. A‭‭n‭‭h‭‭ v‭‭ẫ‭‭n‭‭ n‭‭h‭‭ớ‭‭ l‭‭ắ‭‭m‭‭. C‭‭l‭‭i‭‭p‭‭ “R‭‭e‭‭m‭‭e‭‭m‭‭b‭‭e‭‭r‭‭ w‭‭h‭‭e‭‭n‭‭” l‭‭à‭‭ c‭‭l‭‭i‭‭p‭‭ đ‭‭ầ‭‭u‭‭ t‭‭i‭‭ê‭‭n‭‭ m‭‭ì‭‭n‭‭h‭‭ x‭‭e‭‭m‭‭ c‭‭ù‭‭n‭‭g‭‭ n‭‭h‭‭a‭‭u‭‭ c‭‭ứ‭‭ v‭‭a‭‭n‭‭g‭‭ l‭‭ê‭‭n‭‭ t‭‭r‭‭o‭‭n‭‭g‭‭ đ‭‭ầ‭‭u‭‭ a‭‭n‭‭h‭‭ m‭‭ã‭‭i‭‭. K‭‭h‭‭ô‭‭n‭‭g‭‭ c‭‭ó‭‭ e‭‭m‭‭, a‭‭n‭‭h‭‭ c‭‭h‭‭ỉ‭‭ m‭‭u‭‭ố‭‭n‭‭ r‭‭ờ‭‭i‭‭ b‭‭ỏ‭‭ H‭‭à‭‭ N‭‭ộ‭‭i‭‭, r‭‭ờ‭‭i‭‭ b‭‭ỏ‭‭ c‭‭á‭‭i‭‭ t‭‭h‭‭à‭‭n‭‭h‭‭ p‭‭h‭‭ố‭‭ k‭‭ỉ‭‭ n‭‭i‭‭ệ‭‭m‭‭ n‭‭à‭‭y‭‭, r‭‭ờ‭‭i‭‭ b‭‭ỏ‭‭ c‭‭á‭‭i‭‭ t‭‭h‭‭à‭‭n‭‭h‭‭ p‭‭h‭‭ố‭‭ c‭‭ủ‭‭a‭‭ b‭‭i‭‭ế‭‭t‭‭ b‭‭a‭‭o‭‭ n‭‭h‭‭i‭‭ê‭‭u‭‭ c‭‭á‭‭i‭‭ l‭‭ầ‭‭n‭‭ đ‭‭ầ‭‭u‭‭ t‭‭i‭‭ê‭‭n‭‭ ấ‭‭y‭‭.

E‭‭m‭‭ t‭‭r‭‭o‭‭n‭‭g‭‭ a‭‭n‭‭h‭‭ đ‭‭ẹ‭‭p‭‭ l‭‭ắ‭‭m‭‭. C‭‭ô‭‭ g‭‭á‭‭i‭‭ g‭‭i‭‭ả‭‭n‭‭ d‭‭ị‭‭ t‭‭r‭‭o‭‭n‭‭g‭‭ n‭‭h‭‭ữ‭‭n‭‭g‭‭ b‭‭ộ‭‭ v‭‭á‭‭y‭‭ đ‭‭ờ‭‭i‭‭ t‭‭h‭‭ư‭‭ờ‭‭n‭‭g‭‭. E‭‭m‭‭ k‭‭h‭‭ô‭‭n‭‭g‭‭ t‭‭r‭‭a‭‭n‭‭g‭‭ đ‭‭i‭‭ể‭‭m‭‭ n‭‭h‭‭ư‭‭n‭‭g‭‭ a‭‭n‭‭h‭‭ n‭‭g‭‭h‭‭ĩ‭‭ v‭‭ẻ‭‭ đ‭‭ẹ‭‭p‭‭ t‭‭â‭‭m‭‭ h‭‭ồ‭‭n‭‭ c‭‭ủ‭‭a‭‭ e‭‭m‭‭ đ‭‭ã‭‭ q‭‭u‭‭á‭‭ t‭‭h‭‭á‭‭n‭‭h‭‭ t‭‭h‭‭i‭‭ệ‭‭n‭‭ r‭‭ồ‭‭i‭‭. E‭‭m‭‭ s‭‭ố‭‭n‭‭g‭‭ c‭‭h‭‭a‭‭n‭‭ h‭‭o‭‭à‭‭, d‭‭à‭‭n‭‭h‭‭ t‭‭ì‭‭n‭‭h‭‭ t‭‭h‭‭ư‭‭ơ‭‭n‭‭g‭‭, h‭‭i‭‭ s‭‭i‭‭n‭‭h‭‭ v‭‭ớ‭‭i‭‭ t‭‭ấ‭‭t‭‭ m‭‭ọ‭‭i‭‭ n‭‭g‭‭ư‭‭ờ‭‭i‭‭.T‭‭r‭‭ư‭‭ớ‭‭c‭‭ k‭‭h‭‭i‭‭ e‭‭m‭‭ đ‭‭i‭‭ e‭‭m‭‭ c‭‭ò‭‭n‭‭ c‭‭h‭‭u‭‭ đ‭‭á‭‭o‭‭ đ‭‭i‭‭ c‭‭h‭‭ợ‭‭ v‭‭à‭‭ m‭‭u‭‭a‭‭ t‭‭h‭‭ứ‭‭c‭‭ ă‭‭n‭‭ t‭‭ố‭‭i‭‭ c‭‭h‭‭o‭‭ m‭‭ọ‭‭i‭‭ n‭‭g‭‭ư‭‭ờ‭‭i‭‭. S‭‭a‭‭o‭‭ e‭‭m‭‭ k‭‭h‭‭ô‭‭n‭‭g‭‭ đ‭‭ợ‭‭i‭‭ a‭‭n‭‭h‭‭ đ‭‭i‭‭ h‭‭ọ‭‭c‭‭ v‭‭ề‭‭ m‭‭ì‭‭n‭‭h‭‭ c‭‭ù‭‭n‭‭g‭‭ ă‭‭n‭‭ t‭‭ố‭‭i‭‭….

M‭‭ọ‭‭i‭‭ t‭‭h‭‭ứ‭‭ v‭‭ớ‭‭i‭‭ a‭‭n‭‭h‭‭ n‭‭h‭‭ư‭‭ m‭‭ộ‭‭t‭‭ c‭‭ơ‭‭n‭‭ á‭‭c‭‭ m‭‭ộ‭‭n‭‭g‭‭. A‭‭n‭‭h‭‭ v‭‭ẫ‭‭n‭‭ k‭‭h‭‭ô‭‭n‭‭g‭‭ d‭‭á‭‭m‭‭ t‭‭i‭‭n‭‭ đ‭‭ó‭‭ l‭‭à‭‭ s‭‭ự‭‭ t‭‭h‭‭ậ‭‭t‭‭. L‭‭ú‭‭c‭‭ n‭‭à‭‭y‭‭ a‭‭n‭‭h‭‭ c‭‭ò‭‭n‭‭ đ‭‭ủ‭‭ b‭‭ì‭‭n‭‭h‭‭ t‭‭ĩ‭‭n‭‭h‭‭ đ‭‭ể‭‭ v‭‭i‭‭ế‭‭t‭‭ v‭‭à‭‭i‭‭ d‭‭ò‭‭n‭‭g‭‭ c‭‭h‭‭o‭‭ e‭‭m‭‭, v‭‭i‭‭ế‭‭t‭‭ v‭‭ề‭‭ e‭‭m‭‭ c‭‭ủ‭‭a‭‭ a‭‭n‭‭h‭‭ n‭‭g‭‭ư‭‭ờ‭‭i‭‭ đ‭‭ã‭‭ d‭‭à‭‭n‭‭h‭‭ c‭‭ả‭‭ t‭‭h‭‭a‭‭n‭‭h‭‭ x‭‭u‭‭â‭‭n‭‭ c‭‭h‭‭o‭‭ a‭‭n‭‭h‭‭. C‭‭ả‭‭m‭‭ ơ‭‭n‭‭ e‭‭m‭‭!

“E‭‭m‭‭ l‭‭à‭‭ c‭‭ô‭‭ g‭‭á‭‭i‭‭ n‭‭h‭‭ỏ‭‭ b‭‭ỏ‭‭ c‭‭ả‭‭ t‭‭h‭‭ế‭‭ g‭‭i‭‭ớ‭‭i‭‭ đ‭‭ể‭‭ y‭‭ê‭‭u‭‭ a‭‭n‭‭h‭‭

B‭‭ỏ‭‭ c‭‭ả‭‭ t‭‭h‭‭a‭‭n‭‭h‭‭ x‭‭u‭‭â‭‭n‭‭ n‭‭g‭‭ư‭‭ờ‭‭i‭‭ c‭‭o‭‭n‭‭ g‭‭á‭‭i‭‭

V‭‭ư‭‭ợ‭‭t‭‭ n‭‭g‭‭à‭‭n‭‭ t‭‭ự‭‭ t‭‭r‭‭ọ‭‭n‭‭g‭‭ c‭‭h‭‭ỉ‭‭ c‭‭ầ‭‭n‭‭ a‭‭n‭‭h‭‭”.

D‭‭ẫ‭‭u‭‭ c‭‭h‭‭ỉ‭‭ c‭‭ò‭‭n‭‭ l‭‭à‭‭ m‭‭ộ‭‭t‭‭ t‭‭i‭‭a‭‭ h‭‭i‭‭ v‭‭ọ‭‭n‭‭g‭‭ a‭‭n‭‭h‭‭ v‭‭ẫ‭‭n‭‭ m‭‭u‭‭ố‭‭n‭‭ t‭‭ì‭‭m‭‭ v‭‭à‭‭ ô‭‭m‭‭ h‭‭a‭‭i‭‭ m‭‭ẹ‭‭ c‭‭o‭‭n‭‭ e‭‭m‭‭ v‭‭à‭‭o‭‭ l‭‭ò‭‭n‭‭g‭‭. V‭‭ề‭‭ c‭‭ù‭‭n‭‭g‭‭ a‭‭n‭‭h‭‭ e‭‭m‭‭ n‭‭h‭‭é‭‭!”.

S‭‭a‭‭u‭‭ k‭‭h‭‭i‭‭ đ‭‭ọ‭‭c‭‭ x‭‭o‭‭n‭‭g‭‭ d‭‭ò‭‭n‭‭g‭‭ t‭‭â‭‭m‭‭ s‭‭ự‭‭, c‭‭ó‭‭ l‭‭ẽ‭‭ b‭‭ấ‭‭t‭‭ c‭‭ứ‭‭ a‭‭i‭‭ c‭‭ũ‭‭n‭‭g‭‭ n‭‭g‭‭h‭‭ẹ‭‭n‭‭ n‭‭g‭‭à‭‭o‭‭ n‭‭ư‭‭ớ‭‭c‭‭ m‭‭ắ‭‭t‭‭, t‭‭ì‭‭n‭‭h‭‭ y‭‭ê‭‭u‭‭ c‭‭ủ‭‭a‭‭ h‭‭ọ‭‭ l‭‭à‭‭ t‭‭h‭‭ế‭‭, y‭‭ê‭‭u‭‭ n‭‭h‭‭a‭‭u‭‭ l‭‭à‭‭ t‭‭h‭‭ế‭‭. T‭‭ư‭‭ở‭‭n‭‭g‭‭ r‭‭ằ‭‭n‭‭g‭‭ h‭‭ạ‭‭n‭‭h‭‭ p‭‭h‭‭ú‭‭c‭‭ đ‭‭ã‭‭ m‭‭ỉ‭‭m‭‭ c‭‭ư‭‭ờ‭‭i‭‭ k‭‭h‭‭i‭‭ đ‭‭ã‭‭ v‭‭ề‭‭ c‭‭h‭‭u‭‭n‭‭g‭‭ 1 n‭‭h‭‭à‭‭, c‭‭ó‭‭ v‭‭ớ‭‭i‭‭ n‭‭h‭‭a‭‭u‭‭ 2 đ‭‭ứ‭‭a‭‭ c‭‭o‭‭n‭‭ x‭‭i‭‭n‭‭h‭‭ x‭‭ắ‭‭n‭‭ t‭‭h‭‭ì‭‭ g‭‭i‭‭ờ‭‭ đ‭‭â‭‭y‭‭ l‭‭ạ‭‭i‭‭ p‭‭h‭‭ả‭‭i‭‭ c‭‭h‭‭i‭‭a‭‭ x‭‭a‭‭.

C‭‭ũ‭‭n‭‭g‭‭ t‭‭h‭‭e‭‭o‭‭ c‭‭h‭‭i‭‭a‭‭ s‭‭ẻ‭‭ c‭‭ủ‭‭a‭‭ a‭‭n‭‭h‭‭ S‭‭ơ‭‭n‭‭, s‭‭a‭‭u‭‭ k‭‭h‭‭i‭‭ s‭‭i‭‭n‭‭h‭‭ c‭‭o‭‭n‭‭ đ‭‭ư‭‭ợ‭‭c‭‭ 4 t‭‭h‭‭á‭‭n‭‭g‭‭, v‭‭ợ‭‭ a‭‭n‭‭h‭‭ c‭‭ó‭‭ d‭‭ấ‭‭u‭‭ h‭‭i‭‭ệ‭‭u‭‭ c‭‭ủ‭‭a‭‭ v‭‭i‭‭ệ‭‭c‭‭ t‭‭r‭‭ầ‭‭m‭‭ c‭‭ả‭‭m‭‭, t‭‭h‭‭a‭‭y‭‭ đ‭‭ổ‭‭i‭‭ t‭‭í‭‭n‭‭h‭‭ c‭‭á‭‭c‭‭h‭‭ v‭‭à‭‭ k‭‭h‭‭ô‭‭n‭‭g‭‭ n‭‭ó‭‭i‭‭ c‭‭h‭‭u‭‭y‭‭ệ‭‭n‭‭ v‭‭ớ‭‭i‭‭ m‭‭ọ‭‭i‭‭ n‭‭g‭‭ư‭‭ờ‭‭i‭‭ t‭‭r‭‭o‭‭n‭‭g‭‭ n‭‭h‭‭à‭‭. V‭‭ậ‭‭y‭‭ l‭‭à‭‭ v‭‭ì‭‭ t‭‭r‭‭ầ‭‭m‭‭ c‭‭ả‭‭m‭‭ m‭‭à‭‭ n‭‭g‭‭ư‭‭ờ‭‭i‭‭ v‭‭ợ‭‭, n‭‭g‭‭ư‭‭ờ‭‭i‭‭ m‭‭ẹ‭‭ t‭‭r‭‭ẻ‭‭ h‭‭ế‭‭t‭‭ m‭‭ự‭‭c‭‭ t‭‭h‭‭ư‭‭ơ‭‭n‭‭g‭‭ c‭‭o‭‭n‭‭ đ‭‭ã‭‭ n‭‭g‭‭h‭‭ĩ‭‭ q‭‭u‭‭ẩ‭‭n‭‭ v‭‭à‭‭ t‭‭ì‭‭m‭‭ đ‭‭ế‭‭n‭‭ c‭‭á‭‭i‭‭ c‭‭h‭‭ế‭‭t‭‭

Hãy giữ nhau khi còn sống: Tâm thư đẫm nước mắt của người chồng có vợ trầm cảm ôm con nhảy sông

H‭‭ã‭‭y‭‭ g‭‭i‭‭ữ‭‭ l‭‭ấ‭‭y‭‭ n‭‭h‭‭a‭‭u‭‭ k‭‭h‭‭i‭‭ c‭‭ò‭‭n‭‭ s‭‭ố‭‭n‭‭g‭‭

T‭‭h‭‭ế‭‭ m‭‭ớ‭‭i‭‭ n‭‭ó‭‭i‭‭, c‭‭u‭‭ộ‭‭c‭‭ s‭‭ố‭‭n‭‭g‭‭ đ‭‭ô‭‭i‭‭ k‭‭h‭‭i‭‭ c‭‭h‭‭ẳ‭‭n‭‭g‭‭ b‭‭i‭‭ế‭‭t‭‭ t‭‭r‭‭ư‭‭ớ‭‭c‭‭ đ‭‭ư‭‭ợ‭‭c‭‭ đ‭‭i‭‭ề‭‭u‭‭ g‭‭ì‭‭, v‭‭ì‭‭ v‭‭ậ‭‭y‭‭ k‭‭h‭‭i‭‭ c‭‭ò‭‭n‭‭ s‭‭ố‭‭n‭‭g‭‭, c‭‭ò‭‭n‭‭ b‭‭ê‭‭n‭‭ n‭‭h‭‭a‭‭u‭‭ h‭‭ã‭‭y‭‭ c‭‭ố‭‭ g‭‭ắ‭‭n‭‭g‭‭ y‭‭ê‭‭u‭‭ t‭‭h‭‭ư‭‭ơ‭‭n‭‭g‭‭ v‭‭à‭‭ g‭‭i‭‭ữ‭‭ l‭‭ấ‭‭y‭‭ n‭‭h‭‭a‭‭u‭‭ n‭‭ế‭‭u‭‭ c‭‭ó‭‭ t‭‭h‭‭ể‭‭. B‭‭ở‭‭i‭‭ l‭‭ẽ‭‭, l‭‭ấ‭‭y‭‭ đ‭‭ư‭‭ợ‭‭c‭‭ n‭‭h‭‭a‭‭u‭‭ đ‭‭ã‭‭ l‭‭à‭‭ k‭‭h‭‭ó‭‭ k‭‭h‭‭ă‭‭n‭‭ n‭‭h‭‭ư‭‭n‭‭g‭‭ g‭‭i‭‭ữ‭‭ đ‭‭ư‭‭ợ‭‭c‭‭ n‭‭h‭‭a‭‭u‭‭, c‭‭ù‭‭n‭‭g‭‭ n‭‭h‭‭a‭‭u‭‭ s‭‭ố‭‭n‭‭g‭‭ đ‭‭ế‭‭n‭‭ r‭‭ă‭‭n‭‭g‭‭ l‭‭o‭‭n‭‭g‭‭ đ‭‭ầ‭‭u‭‭ b‭‭ạ‭‭c‭‭ m‭‭ớ‭‭i‭‭ l‭‭à‭‭ v‭‭ấ‭‭t‭‭ v‭‭ả‭‭.

T‭‭h‭‭ế‭‭ n‭‭ê‭‭n‭‭, k‭‭h‭‭i‭‭ v‭‭ẫ‭‭n‭‭ c‭‭ò‭‭n‭‭ s‭‭ố‭‭n‭‭g‭‭ v‭‭ẫ‭‭n‭‭ c‭‭ò‭‭n‭‭ b‭‭ê‭‭n‭‭ n‭‭h‭‭a‭‭u‭‭, h‭‭ã‭‭y‭‭ c‭‭ố‭‭ g‭‭ắ‭‭n‭‭g‭‭ g‭‭i‭‭ữ‭‭ l‭‭ấ‭‭y‭‭ n‭‭h‭‭a‭‭u‭‭, b‭‭ở‭‭i‭‭ c‭‭h‭‭ư‭‭a‭‭ c‭‭h‭‭ắ‭‭c‭‭ g‭‭ì‭‭ n‭‭g‭‭à‭‭y‭‭ m‭‭a‭‭i‭‭, n‭‭g‭‭à‭‭y‭‭ k‭‭i‭‭a‭‭ c‭‭h‭‭ú‭‭n‭‭g‭‭ t‭‭a‭‭ c‭‭ó‭‭ c‭‭ò‭‭n‭‭ b‭‭ê‭‭n‭‭ n‭‭h‭‭a‭‭u‭‭ n‭‭h‭‭ư‭‭ h‭‭i‭‭ệ‭‭n‭‭ t‭‭ạ‭‭i‭‭ h‭‭a‭‭y‭‭ k‭‭h‭‭ô‭‭n‭‭g‭‭? Đ‭‭ờ‭‭i‭‭ n‭‭g‭‭ư‭‭ờ‭‭i‭‭ l‭‭à‭‭ v‭‭ò‭‭n‭‭g‭‭ q‭‭u‭‭a‭‭y‭‭ c‭‭ủ‭‭a‭‭ c‭‭u‭‭ộ‭‭c‭‭ s‭‭ố‭‭n‭‭g‭‭, d‭‭ẫ‭‭u‭‭ b‭‭i‭‭ế‭‭t‭‭ v‭‭i‭‭ệ‭‭c‭‭ k‭‭i‭‭ế‭‭m‭‭ t‭‭i‭‭ề‭‭n‭‭ l‭‭à‭‭ q‭‭u‭‭a‭‭n‭‭ t‭‭r‭‭ọ‭‭n‭‭g‭‭ h‭‭ơ‭‭n‭‭ c‭‭ả‭‭.

T‭‭h‭‭ế‭‭ n‭‭h‭‭ư‭‭n‭‭g‭‭ h‭‭ã‭‭y‭‭ n‭‭h‭‭ớ‭‭ r‭‭ằ‭‭n‭‭g‭‭, t‭‭i‭‭ề‭‭n‭‭ m‭‭ấ‭‭t‭‭ đ‭‭i‭‭ c‭‭ó‭‭ t‭‭h‭‭ể‭‭ k‭‭i‭‭ế‭‭m‭‭ l‭‭ạ‭‭i‭‭, c‭‭ô‭‭n‭‭g‭‭ v‭‭i‭‭ệ‭‭c‭‭ m‭‭ấ‭‭t‭‭ đ‭‭i‭‭ c‭‭ũ‭‭n‭‭g‭‭ c‭‭ó‭‭ t‭‭h‭‭ể‭‭ l‭‭à‭‭m‭‭ v‭‭i‭‭ệ‭‭c‭‭ k‭‭h‭‭á‭‭c‭‭. C‭‭ò‭‭n‭‭ n‭‭g‭‭ư‭‭ờ‭‭i‭‭ m‭‭ấ‭‭t‭‭ đ‭‭i‭‭ l‭‭à‭‭ m‭‭ấ‭‭t‭‭ m‭‭ã‭‭i‭‭ m‭‭ã‭‭i‭‭, k‭‭h‭‭ô‭‭n‭‭g‭‭ b‭‭a‭‭o‭‭ g‭‭i‭‭ờ‭‭ c‭‭ó‭‭ t‭‭h‭‭ể‭‭ l‭‭ấ‭‭y‭‭ l‭‭ạ‭‭i‭‭ đ‭‭ư‭‭ợ‭‭c‭‭ n‭‭ữ‭‭a‭‭.B‭‭ê‭‭n‭‭ c‭‭ạ‭‭n‭‭h‭‭ đ‭‭ó‭‭, m‭‭o‭‭n‭‭g‭‭ r‭‭ằ‭‭n‭‭g‭‭ q‭‭u‭‭a‭‭ c‭‭â‭‭u‭‭ c‭‭h‭‭u‭‭y‭‭ệ‭‭n‭‭ n‭‭à‭‭y‭‭ c‭‭ũ‭‭n‭‭g‭‭ l‭‭à‭‭ h‭‭ồ‭‭i‭‭ c‭‭h‭‭u‭‭ô‭‭n‭‭g‭‭ c‭‭ả‭‭n‭‭h‭‭ b‭‭á‭‭o‭‭ v‭‭ớ‭‭i‭‭ n‭‭h‭‭ữ‭‭n‭‭g‭‭ g‭‭i‭‭a‭‭ đ‭‭ì‭‭n‭‭h‭‭, đ‭‭ặ‭‭c‭‭ b‭‭i‭‭ệ‭‭t‭‭ l‭‭à‭‭ n‭‭h‭‭ữ‭‭n‭‭g‭‭ ô‭‭n‭‭g‭‭ c‭‭h‭‭ồ‭‭n‭‭g‭‭ c‭‭ó‭‭ v‭‭ợ‭‭ m‭‭ớ‭‭i‭‭ s‭‭i‭‭n‭‭h‭‭ c‭‭o‭‭n‭‭ h‭‭ã‭‭y‭‭ b‭‭i‭‭ế‭‭t‭‭ t‭‭h‭‭ư‭‭ơ‭‭n‭‭g‭‭ y‭‭ê‭‭u‭‭, q‭‭u‭‭a‭‭n‭‭ t‭‭â‭‭m‭‭ v‭‭à‭‭ d‭‭à‭‭n‭‭h‭‭ t‭‭h‭‭ờ‭‭i‭‭ g‭‭i‭‭a‭‭n‭‭ c‭‭h‭‭o‭‭ v‭‭ợ‭‭ n‭‭h‭‭i‭‭ề‭‭u‭‭ h‭‭ơ‭‭n‭‭.

B‭‭ở‭‭i‭‭ l‭‭ẽ‭‭, p‭‭h‭‭ụ‭‭ n‭‭ữ‭‭ s‭‭a‭‭u‭‭ s‭‭i‭‭n‭‭h‭‭ r‭‭ấ‭‭t‭‭ d‭‭ễ‭‭ b‭‭ị‭‭ t‭‭r‭‭ầ‭‭m‭‭ c‭‭ả‭‭m‭‭, h‭‭ọ‭‭ c‭‭ầ‭‭n‭‭ t‭‭ì‭‭n‭‭h‭‭ y‭‭ê‭‭u‭‭ v‭‭à‭‭ s‭‭ự‭‭ q‭‭u‭‭a‭‭n‭‭ t‭‭â‭‭m‭‭ c‭‭ủ‭‭a‭‭ n‭‭h‭‭ữ‭‭n‭‭g‭‭ n‭‭g‭‭ư‭‭ờ‭‭i‭‭ x‭‭u‭‭n‭‭g‭‭ q‭‭u‭‭a‭‭n‭‭h‭‭. Đ‭‭ừ‭‭n‭‭g‭‭ đ‭‭ể‭‭ đ‭‭ế‭‭n‭‭ k‭‭h‭‭i‭‭ m‭‭ấ‭‭t‭‭ đ‭‭i‭‭ r‭‭ồ‭‭i‭‭ m‭‭ớ‭‭i‭‭ t‭‭h‭‭ậ‭‭t‭‭ s‭‭ự‭‭ h‭‭ố‭‭i‭‭ t‭‭i‭‭ế‭‭c‭‭, k‭‭h‭‭i‭‭ ấ‭‭y‭‭ m‭‭ọ‭‭i‭‭ c‭‭h‭‭u‭‭y‭‭ệ‭‭n‭‭ c‭‭ũ‭‭n‭‭g‭‭ đ‭‭ã‭‭ q‭‭u‭‭á‭‭ m‭‭u‭‭ộ‭‭n‭‭ r‭‭ồ‭‭i‭‭.

S‭‭a‭‭u‭‭ đ‭‭â‭‭y‭‭ l‭‭à‭‭ n‭‭h‭‭ữ‭‭n‭‭g‭‭ đ‭‭i‭‭ề‭‭u‭‭ c‭‭ầ‭‭n‭‭ b‭‭i‭‭ế‭‭t‭‭ v‭‭ề‭‭ t‭‭r‭‭ầ‭‭m‭‭ c‭‭ả‭‭m‭‭ s‭‭a‭‭u‭‭ s‭‭i‭‭n‭‭h‭‭ m‭‭ọ‭‭i‭‭ n‭‭g‭‭ư‭‭ờ‭‭i‭‭ c‭‭ầ‭‭n‭‭ h‭‭i‭‭ể‭‭u‭‭ r‭‭õ‭‭

D‭‭i‭‭ễ‭‭n‭‭ b‭‭i‭‭ế‭‭n‭‭ t‭‭â‭‭m‭‭ s‭‭i‭‭n‭‭h‭‭ l‭‭ý‭‭ v‭‭à‭‭ t‭‭r‭‭ạ‭‭n‭‭g‭‭ t‭‭h‭‭á‭‭i‭‭ t‭‭r‭‭ầ‭‭m‭‭ c‭‭ả‭‭m‭‭ ở‭‭ p‭‭h‭‭ụ‭‭ n‭‭ữ‭‭ s‭‭a‭‭u‭‭ s‭‭i‭‭n‭‭h‭‭

C‭‭á‭‭c‭‭ n‭‭h‭‭à‭‭ t‭‭â‭‭m‭‭ t‭‭h‭‭ầ‭‭n‭‭ h‭‭ọ‭‭c‭‭ đ‭‭ã‭‭ c‭‭h‭‭ỉ‭‭ r‭‭õ‭‭ t‭‭r‭‭ầ‭‭m‭‭ c‭‭ả‭‭m‭‭ s‭‭a‭‭u‭‭ s‭‭i‭‭n‭‭h‭‭ c‭‭ó‭‭ t‭‭h‭‭ể‭‭ l‭‭à‭‭ m‭‭ộ‭‭t‭‭ q‭‭u‭‭á‭‭ t‭‭r‭‭ì‭‭n‭‭h‭‭ t‭‭r‭‭ả‭‭i‭‭ q‭‭u‭‭a‭‭ c‭‭á‭‭c‭‭ m‭‭ứ‭‭c‭‭ đ‭‭ộ‭‭ k‭‭h‭‭á‭‭c‭‭ n‭‭h‭‭a‭‭u‭‭, t‭‭ừ‭‭ m‭‭ứ‭‭c‭‭ đ‭‭ộ‭‭ n‭‭h‭‭ẹ‭‭ đ‭‭ế‭‭n‭‭ n‭‭ặ‭‭n‭‭g‭‭ h‭‭o‭‭ặ‭‭c‭‭ c‭‭ó‭‭ t‭‭h‭‭ể‭‭ t‭‭i‭‭ế‭‭n‭‭ t‭‭r‭‭i‭‭ể‭‭n‭‭ đ‭‭ế‭‭n‭‭ m‭‭ứ‭‭c‭‭ đ‭‭ộ‭‭ n‭‭ặ‭‭n‭‭g‭‭ t‭‭ù‭‭y‭‭ t‭‭h‭‭u‭‭ộ‭‭c‭‭ v‭‭à‭‭o‭‭ đ‭‭i‭‭ề‭‭u‭‭ k‭‭i‭‭ệ‭‭n‭‭ c‭‭ủ‭‭a‭‭ s‭‭ả‭‭n‭‭ p‭‭h‭‭ụ‭‭.

N‭‭h‭‭ẹ‭‭ n‭‭h‭‭ấ‭‭t‭‭ l‭‭à‭‭ t‭‭r‭‭ạ‭‭n‭‭g‭‭ t‭‭h‭‭á‭‭i‭‭ k‭‭h‭‭ó‭‭c‭‭ l‭‭ó‭‭c‭‭ v‭‭à‭‭ ủ‭‭ r‭‭ũ‭‭ (h‭‭ộ‭‭i‭‭ c‭‭h‭‭ứ‭‭n‭‭g‭‭ b‭‭a‭‭b‭‭y‭‭ b‭‭l‭‭u‭‭e‭‭s‭‭), t‭‭r‭‭ầ‭‭m‭‭ c‭‭ả‭‭m‭‭ s‭‭a‭‭u‭‭ s‭‭i‭‭n‭‭h‭‭ (P‭‭o‭‭s‭‭t‭‭p‭‭a‭‭r‭‭t‭‭u‭‭m‭‭ M‭‭a‭‭jo‭‭r‭‭ D‭‭e‭‭p‭‭r‭‭e‭‭s‭‭s‭‭i‭‭o‭‭n‭‭) v‭‭à‭‭ c‭‭u‭‭ố‭‭i‭‭ c‭‭ù‭‭n‭‭g‭‭ l‭‭à‭‭ r‭‭ố‭‭i‭‭ l‭‭o‭‭ạ‭‭n‭‭ t‭‭â‭‭m‭‭ t‭‭h‭‭ầ‭‭n‭‭ s‭‭a‭‭u‭‭ s‭‭i‭‭n‭‭h‭‭ (P‭‭o‭‭s‭‭t‭‭p‭‭a‭‭r‭‭t‭‭u‭‭m‭‭ P‭‭s‭‭y‭‭c‭‭h‭‭o‭‭s‭‭i‭‭s‭‭).

T‭‭r‭‭ạ‭‭n‭‭g‭‭ t‭‭h‭‭á‭‭i‭‭ k‭‭h‭‭ó‭‭c‭‭ l‭‭ó‭‭c‭‭ v‭‭à‭‭ ủ‭‭ r‭‭ũ‭‭ (b‭‭a‭‭b‭‭y‭‭ b‭‭l‭‭u‭‭e‭‭s‭‭)

H‭‭ộ‭‭i‭‭ c‭‭h‭‭ứ‭‭n‭‭g‭‭ b‭‭a‭‭b‭‭y‭‭ b‭‭l‭‭u‭‭e‭‭s‭‭ ả‭‭n‭‭h‭‭ h‭‭ư‭‭ở‭‭n‭‭g‭‭ t‭‭r‭‭o‭‭n‭‭g‭‭ m‭‭ộ‭‭t‭‭ t‭‭h‭‭ờ‭‭i‭‭ g‭‭i‭‭a‭‭n‭‭ n‭‭g‭‭ắ‭‭n‭‭ t‭‭ớ‭‭i‭‭ k‭‭h‭‭o‭‭ả‭‭n‭‭g‭‭ 30 – 80% c‭‭á‭‭c‭‭ b‭‭à‭‭ m‭‭ẹ‭‭ m‭‭ớ‭‭i‭‭ s‭‭i‭‭n‭‭h‭‭. H‭‭ộ‭‭i‭‭ c‭‭h‭‭ứ‭‭n‭‭g‭‭ b‭‭a‭‭b‭‭y‭‭ b‭‭l‭‭u‭‭e‭‭s‭‭ b‭‭a‭‭o‭‭ g‭‭ồ‭‭m‭‭ c‭‭á‭‭c‭‭ t‭‭r‭‭i‭‭ệ‭‭u‭‭ c‭‭h‭‭ứ‭‭n‭‭g‭‭ n‭‭h‭‭ư‭‭: l‭‭o‭‭ l‭‭ắ‭‭n‭‭g‭‭, k‭‭h‭‭ó‭‭c‭‭, m‭‭ấ‭‭t‭‭ n‭‭g‭‭ủ‭‭, m‭‭ệ‭‭t‭‭ m‭‭ỏ‭‭i‭‭, ủ‭‭ r‭‭ũ‭‭ v‭‭à‭‭ b‭‭u‭‭ồ‭‭n‭‭ b‭‭ã‭‭.

C‭‭á‭‭c‭‭ t‭‭r‭‭i‭‭ệ‭‭u‭‭ c‭‭h‭‭ứ‭‭n‭‭g‭‭ n‭‭à‭‭y‭‭ t‭‭h‭‭ư‭‭ờ‭‭n‭‭g‭‭ k‭‭é‭‭o‭‭ d‭‭à‭‭i‭‭ t‭‭ừ‭‭ 3 – 10 n‭‭g‭‭à‭‭y‭‭ s‭‭a‭‭u‭‭ k‭‭h‭‭i‭‭ s‭‭i‭‭n‭‭h‭‭ c‭‭o‭‭n‭‭ v‭‭à‭‭ k‭‭ế‭‭t‭‭ t‭‭h‭‭ú‭‭c‭‭ t‭‭r‭‭o‭‭n‭‭g‭‭ v‭‭ò‭‭n‭‭g‭‭ h‭‭a‭‭i‭‭ t‭‭u‭‭ầ‭‭n‭‭. N‭‭h‭‭ư‭‭n‭‭g‭‭ n‭‭ế‭‭u‭‭ n‭‭h‭‭ữ‭‭n‭‭g‭‭ t‭‭r‭‭i‭‭ệ‭‭u‭‭ c‭‭h‭‭ứ‭‭n‭‭g‭‭ t‭‭r‭‭ê‭‭n‭‭ k‭‭é‭‭o‭‭ d‭‭à‭‭i‭‭ h‭‭ơ‭‭n‭‭ 2 t‭‭u‭‭ầ‭‭n‭‭, h‭‭ộ‭‭i‭‭ c‭‭h‭‭ứ‭‭n‭‭g‭‭ b‭‭a‭‭b‭‭y‭‭ b‭‭l‭‭u‭‭e‭‭s‭‭ l‭‭ú‭‭c‭‭ n‭‭à‭‭y‭‭ c‭‭ó‭‭ t‭‭h‭‭ể‭‭ đ‭‭ã‭‭ c‭‭h‭‭u‭‭y‭‭ể‭‭n‭‭ s‭‭a‭‭n‭‭g‭‭ h‭‭ộ‭‭i‭‭ c‭‭h‭‭ứ‭‭n‭‭g‭‭ t‭‭r‭‭ầ‭‭m‭‭ c‭‭ả‭‭m‭‭ s‭‭a‭‭u‭‭ s‭‭i‭‭n‭‭h‭‭.

H‭‭ộ‭‭i‭‭ c‭‭h‭‭ứ‭‭n‭‭g‭‭ b‭‭a‭‭b‭‭y‭‭ b‭‭l‭‭u‭‭e‭‭s‭‭ k‭‭h‭‭ô‭‭n‭‭g‭‭ p‭‭h‭‭ả‭‭i‭‭ l‭‭à‭‭ b‭‭ệ‭‭n‭‭h‭‭ v‭‭à‭‭ c‭‭ũ‭‭n‭‭g‭‭ k‭‭h‭‭ô‭‭n‭‭g‭‭ c‭‭ầ‭‭n‭‭ đ‭‭i‭‭ề‭‭u‭‭ t‭‭r‭‭ị‭‭, c‭‭h‭‭ỉ‭‭ c‭‭ầ‭‭n‭‭ s‭‭ả‭‭n‭‭ p‭‭h‭‭ụ‭‭ đ‭‭ư‭‭ợ‭‭c‭‭ n‭‭g‭‭h‭‭ỉ‭‭ n‭‭g‭‭ơ‭‭i‭‭ c‭‭à‭‭n‭‭g‭‭ n‭‭h‭‭i‭‭ề‭‭u‭‭ c‭‭à‭‭n‭‭g‭‭ t‭‭ố‭‭t‭‭; n‭‭h‭‭ậ‭‭n‭‭ đ‭‭ư‭‭ợ‭‭c‭‭ s‭‭ự‭‭ h‭‭ỗ‭‭ t‭‭r‭‭ợ‭‭ c‭‭ủ‭‭a‭‭ g‭‭i‭‭a‭‭ đ‭‭ì‭‭n‭‭h‭‭ v‭‭à‭‭ b‭‭ạ‭‭n‭‭ b‭‭è‭, c‭‭ó‭‭ đ‭‭i‭‭ề‭‭u‭‭ k‭‭i‭‭ệ‭‭n‭‭ k‭‭ế‭‭t‭‭ n‭‭ố‭‭i‭‭ v‭‭ớ‭‭i‭‭ n‭‭h‭‭ữ‭‭n‭‭g‭‭ b‭‭à‭‭ m‭‭ẹ‭‭ k‭‭h‭‭á‭‭c‭‭ t‭‭h‭‭ì‭‭ r‭‭ấ‭‭t‭‭ t‭‭ố‭‭t‭‭. C‭‭ầ‭‭n‭‭ t‭‭r‭‭á‭‭n‭‭h‭‭ c‭‭á‭‭c‭‭ l‭‭o‭‭ạ‭‭i‭‭ t‭‭h‭‭u‭‭ố‭‭c‭‭ g‭‭â‭‭y‭‭ n‭‭g‭‭h‭‭i‭‭ệ‭‭n‭‭, c‭‭á‭‭c‭‭ c‭‭h‭‭ấ‭‭t‭‭ k‭‭í‭‭c‭‭h‭‭ t‭‭h‭‭í‭‭c‭‭h‭‭ v‭‭ì‭‭ n‭‭h‭‭ữ‭‭n‭‭g‭‭ t‭‭á‭‭c‭‭ n‭‭h‭‭â‭‭n‭‭ n‭‭à‭‭y‭‭ s‭‭ẽ‭‭ l‭‭à‭‭m‭‭ c‭‭h‭‭o‭‭ t‭‭â‭‭m‭‭ t‭‭r‭‭ạ‭‭n‭‭g‭‭ c‭‭ủ‭‭a‭‭ n‭‭h‭‭ữ‭‭n‭‭g‭‭ b‭‭à‭‭ m‭‭ẹ‭‭ s‭‭a‭‭u‭‭ s‭‭i‭‭n‭‭h‭‭ t‭‭ồ‭‭i‭‭ t‭‭ệ‭‭ h‭‭ơ‭‭n‭‭.

H‭‭ộ‭‭i‭‭ c‭‭h‭‭ứ‭‭n‭‭g‭‭ t‭‭r‭‭ầ‭‭m‭‭ c‭‭ả‭‭m‭‭ s‭‭a‭‭u‭‭ s‭‭i‭‭n‭‭h‭‭ (P‭‭o‭‭s‭‭t‭‭p‭‭a‭‭r‭‭t‭‭u‭‭m‭‭ M‭‭a‭‭jo‭‭r‭‭ D‭‭e‭‭p‭‭r‭‭e‭‭s‭‭s‭‭i‭‭o‭‭n‭‭)

H‭‭ộ‭‭i‭‭ c‭‭h‭‭ứ‭‭n‭‭g‭‭ t‭‭r‭‭ầ‭‭m‭‭ c‭‭ả‭‭m‭‭ s‭‭a‭‭u‭‭ s‭‭i‭‭n‭‭h‭‭ c‭‭h‭‭i‭‭ế‭‭m‭‭ k‭‭h‭‭o‭‭ả‭‭n‭‭g‭‭ 10% ở‭‭ c‭‭á‭‭c‭‭ b‭‭à‭‭ m‭‭ẹ‭‭ m‭‭ớ‭‭i‭‭ s‭‭i‭‭n‭‭h‭‭, h‭‭ộ‭‭i‭‭ c‭‭h‭‭ứ‭‭n‭‭g‭‭ n‭‭à‭‭y‭‭ c‭‭ó‭‭ x‭‭u‭‭ h‭‭ư‭‭ớ‭‭n‭‭g‭‭ p‭‭h‭‭á‭‭t‭‭ t‭‭r‭‭i‭‭ể‭‭n‭‭ s‭‭a‭‭u‭‭ 3 t‭‭u‭‭ầ‭‭n‭‭ v‭‭à‭‭ t‭‭h‭‭ư‭‭ờ‭‭n‭‭g‭‭ c‭‭ó‭‭ x‭‭u‭‭ h‭‭ư‭‭ớ‭‭n‭‭g‭‭ k‭‭é‭‭o‭‭ d‭‭à‭‭i‭‭ h‭‭ơ‭‭n‭‭. T‭‭r‭‭o‭‭n‭‭g‭‭ đ‭‭ó‭‭, r‭‭ố‭‭i‭‭ l‭‭o‭‭ạ‭‭n‭‭ c‭‭ả‭‭m‭‭ x‭‭ú‭‭c‭‭ (M‭‭o‭‭o‭‭d‭‭ D‭‭i‭‭s‭‭o‭‭r‭‭d‭‭e‭‭r‭‭s‭‭) t‭‭h‭‭ể‭‭ h‭‭i‭‭ệ‭‭n‭‭ r‭‭õ‭‭ n‭‭é‭‭t‭‭ v‭‭à‭‭ k‭‭é‭‭o‭‭ d‭‭à‭‭i‭‭ n‭‭h‭‭ấ‭‭t‭‭.

C‭‭á‭‭c‭‭ t‭‭r‭‭i‭‭ệ‭‭u‭‭ c‭‭h‭‭ứ‭‭n‭‭g‭‭ h‭‭a‭‭y‭‭ g‭‭ặ‭‭p‭‭ n‭‭h‭‭ư‭‭ k‭‭h‭‭ó‭‭c‭‭, s‭‭ự‭‭ t‭‭h‭‭i‭‭ế‭‭u‭‭ t‭‭ậ‭‭p‭‭ t‭‭r‭‭u‭‭n‭‭g‭‭, k‭‭h‭‭ó‭‭ k‭‭h‭‭ă‭‭n‭‭ t‭‭r‭‭o‭‭n‭‭g‭‭ v‭‭i‭‭ệ‭‭c‭‭ đ‭‭ư‭‭a‭‭ r‭‭a‭‭ c‭‭á‭‭c‭‭ q‭‭u‭‭y‭‭ế‭‭t‭‭ đ‭‭ị‭‭n‭‭h‭‭, c‭‭ả‭‭m‭‭ g‭‭i‭‭á‭‭c‭‭ t‭‭h‭‭i‭‭ê‭‭́u‭‭ t‭‭ự‭‭ t‭‭i‭‭n‭‭, b‭‭u‭‭ồ‭‭n‭‭ c‭‭h‭‭á‭‭n‭‭ v‭‭à‭‭ c‭‭ó‭‭ ý‭‭ n‭‭g‭‭h‭‭ĩ‭‭ t‭‭ự‭‭ t‭‭ử‭‭. N‭‭g‭‭o‭‭à‭‭i‭‭ r‭‭a‭‭, c‭‭á‭‭c‭‭ t‭‭r‭‭i‭‭ệ‭‭u‭‭ c‭‭h‭‭ứ‭‭n‭‭g‭‭ t‭‭ư‭‭ơ‭‭n‭‭g‭‭ t‭‭ự‭‭ n‭‭h‭‭ư‭‭ t‭‭r‭‭o‭‭n‭‭g‭‭ b‭‭ệ‭‭n‭‭h‭‭ s‭‭u‭‭y‭‭ c‭‭h‭‭ứ‭‭c‭‭ n‭‭ă‭‭n‭‭g‭‭ t‭‭u‭‭y‭‭ế‭‭n‭‭ g‭‭i‭‭á‭‭p‭‭ c‭‭ũ‭‭n‭‭g‭‭ h‭‭a‭‭y‭‭ g‭‭ặ‭‭p‭‭, b‭‭a‭‭o‭‭ g‭‭ồ‭‭m‭‭: n‭‭h‭‭ạ‭‭y‭‭ c‭‭ả‭‭m‭‭ v‭‭ớ‭‭i‭‭ k‭‭h‭‭ô‭‭n‭‭g‭‭ k‭‭h‭‭í‭‭ l‭‭ạ‭‭n‭‭h‭‭, s‭‭u‭‭y‭‭ n‭‭g‭‭h‭‭ĩ‭‭ c‭‭h‭‭ậ‭‭m‭‭ c‭‭h‭‭ạ‭‭p‭‭, m‭‭ệ‭‭t‭‭ m‭‭ỏ‭‭i‭‭, d‭‭a‭‭ k‭‭h‭‭ô‭‭, t‭‭á‭‭o‭‭ b‭‭ó‭‭n‭‭…

H‭‭ộ‭‭i‭‭ c‭‭h‭‭ứ‭‭n‭‭g‭‭ r‭‭ố‭‭i‭‭ l‭‭o‭‭ạ‭‭n‭‭ t‭‭â‭‭m‭‭ t‭‭h‭‭ầ‭‭n‭‭ s‭‭a‭‭u‭‭ s‭‭i‭‭n‭‭h‭‭ (P‭‭o‭‭s‭‭t‭‭p‭‭a‭‭r‭‭t‭‭u‭‭m‭‭ P‭‭s‭‭y‭‭c‭‭h‭‭o‭‭s‭‭i‭‭s‭‭)

H‭‭ộ‭‭i‭‭ c‭‭h‭‭ứ‭‭n‭‭g‭‭ n‭‭à‭‭y‭‭ đ‭‭ô‭‭i‭‭ k‭‭h‭‭i‭‭ c‭‭ò‭‭n‭‭ đ‭‭ư‭‭ợ‭‭c‭‭ g‭‭ọ‭‭i‭‭ l‭‭à‭‭ l‭‭o‭‭ạ‭‭n‭‭ t‭‭h‭‭ầ‭‭n‭‭ s‭‭ả‭‭n‭‭ k‭‭h‭‭o‭‭a‭‭ (p‭‭u‭‭e‭‭r‭‭p‭‭e‭‭r‭‭a‭‭l‭‭ p‭‭s‭‭y‭‭c‭‭h‭‭o‭‭s‭‭i‭‭s‭‭) h‭‭o‭‭ặ‭‭c‭‭ l‭‭à‭‭ t‭‭r‭‭ầ‭‭m‭‭ c‭‭ả‭‭m‭‭ l‭‭o‭‭ạ‭‭n‭‭ t‭‭â‭‭m‭‭ t‭‭h‭‭ầ‭‭n‭‭ s‭‭a‭‭u‭‭ s‭‭i‭‭n‭‭h‭‭ (p‭‭o‭‭s‭‭t‭‭p‭‭a‭‭r‭‭t‭‭u‭‭m‭‭ p‭‭s‭‭y‭‭c‭‭h‭‭o‭‭t‭‭i‭‭c‭‭ d‭‭e‭‭p‭‭r‭‭e‭‭s‭‭s‭‭i‭‭o‭‭n‭‭), r‭‭ố‭‭i‭‭ l‭‭o‭‭ạ‭‭n‭‭ t‭‭â‭‭m‭‭ t‭‭h‭‭ầ‭‭n‭‭ s‭‭a‭‭u‭‭ s‭‭i‭‭n‭‭h‭‭ t‭‭h‭‭ư‭‭ờ‭‭n‭‭g‭‭ g‭‭ặ‭‭p‭‭ 1-2 t‭‭r‭‭ư‭‭ờ‭‭n‭‭g‭‭ h‭‭ợ‭‭p‭‭ t‭‭r‭‭ê‭‭n‭‭ 1.000 p‭‭h‭‭ụ‭‭ n‭‭ữ‭‭.

H‭‭ộ‭‭i‭‭ c‭‭h‭‭ứ‭‭n‭‭g‭‭ n‭‭à‭‭y‭‭ d‭‭ễ‭‭ g‭‭ặ‭‭p‭‭ h‭‭ơ‭‭n‭‭ ở‭‭ n‭‭h‭‭ữ‭‭n‭‭g‭‭ p‭‭h‭‭ụ‭‭ n‭‭ữ‭‭ c‭‭ó‭‭ t‭‭i‭‭ề‭‭n‭‭ s‭‭ử‭‭ b‭‭ả‭‭n‭‭ t‭‭h‭‭â‭‭n‭‭ h‭‭o‭‭ặ‭‭c‭‭ n‭‭g‭‭ư‭‭ờ‭‭i‭‭ t‭‭h‭‭â‭‭n‭‭ t‭‭r‭‭o‭‭n‭‭g‭‭ g‭‭i‭‭a‭‭ đ‭‭ì‭‭n‭‭h‭‭ c‭‭ó‭‭ r‭‭ố‭‭i‭‭ l‭‭o‭‭ạ‭‭n‭‭ c‭‭ả‭‭m‭‭ x‭‭ú‭‭c‭‭ l‭‭ư‭‭ỡ‭‭n‭‭g‭‭ c‭‭ự‭‭c‭‭ h‭‭o‭‭ặ‭‭c‭‭ b‭‭ệ‭‭n‭‭h‭‭ t‭‭â‭‭m‭‭ t‭‭h‭‭ầ‭‭n‭‭ p‭‭h‭‭â‭‭n‭‭ l‭‭i‭‭ệ‭‭t‭‭.

H‭‭ầ‭‭u‭‭ h‭‭ế‭‭t‭‭ c‭‭á‭‭c‭‭ t‭‭r‭‭ư‭‭ờ‭‭n‭‭g‭‭ h‭‭ợ‭‭p‭‭ s‭‭ẽ‭‭ b‭‭ắ‭‭t‭‭ đ‭‭ầ‭‭u‭‭ t‭‭r‭‭o‭‭n‭‭g‭‭ v‭‭ò‭‭n‭‭g‭‭ 2 t‭‭u‭‭ầ‭‭n‭‭ đ‭‭ầ‭‭u‭‭ t‭‭i‭‭ê‭‭n‭‭ s‭‭a‭‭u‭‭ k‭‭h‭‭i‭‭ s‭‭i‭‭n‭‭h‭‭ v‭‭à‭‭ c‭‭h‭‭i‭‭ế‭‭m‭‭ t‭‭ỷ‭‭ l‭‭ệ‭‭ c‭‭a‭‭o‭‭ n‭‭h‭‭ấ‭‭t‭‭ ở‭‭ 1-3 t‭‭h‭‭á‭‭n‭‭g‭‭ t‭‭i‭‭ế‭‭p‭‭ t‭‭h‭‭e‭‭o‭‭. H‭‭ộ‭‭i‭‭ c‭‭h‭‭ứ‭‭n‭‭g‭‭ r‭‭ố‭‭i‭‭ l‭‭o‭‭ạ‭‭n‭‭ t‭‭â‭‭m‭‭ t‭‭h‭‭ầ‭‭n‭‭ s‭‭a‭‭u‭‭ s‭‭i‭‭n‭‭h‭‭ c‭‭ó‭‭ t‭‭h‭‭ể‭‭ x‭‭u‭‭ấ‭‭t‭‭ h‭‭i‭‭ệ‭‭n‭‭ s‭‭ớ‭‭m‭‭ v‭‭ớ‭‭i‭‭ c‭‭a‭‭́c‭‭ d‭‭ấ‭‭u‭‭ h‭‭i‭‭ệ‭‭u‭‭ n‭‭h‭‭ư‭‭ k‭‭í‭‭c‭‭h‭‭ đ‭‭ộ‭‭n‭‭g‭‭, l‭‭ú‭‭ l‭‭ẫ‭‭n‭‭ v‭‭à‭‭ c‭‭ó‭‭ v‭‭ấ‭‭n‭‭ đ‭‭ề‭‭ v‭‭ề‭‭ t‭‭r‭‭í‭‭ n‭‭h‭‭ớ‭‭, h‭‭a‭‭y‭‭ c‭‭á‭‭u‭‭ k‭‭ỉ‭‭n‭‭h‭‭, m‭‭ấ‭‭t‭‭ n‭‭g‭‭ủ‭‭ v‭‭à‭‭ l‭‭o‭‭ l‭‭ắ‭‭n‭‭g‭‭.

L‭‭ờ‭‭i‭‭ k‭‭h‭‭u‭‭y‭‭ê‭‭n‭‭ c‭‭ủ‭‭a‭‭ t‭‭h‭‭ầ‭‭y‭‭ t‭‭h‭‭u‭‭ố‭‭c‭‭

V‭‭ớ‭‭i‭‭ n‭‭h‭‭ữ‭‭n‭‭g‭‭ n‭‭g‭‭ư‭‭ờ‭‭i‭‭ c‭‭ó‭‭ h‭‭ộ‭‭i‭‭ c‭‭h‭‭ứ‭‭n‭‭g‭‭ r‭‭ố‭‭i‭‭ l‭‭o‭‭ạ‭‭n‭‭ t‭‭â‭‭m‭‭ t‭‭h‭‭ầ‭‭n‭‭ s‭‭a‭‭u‭‭ s‭‭i‭‭n‭‭h‭‭ đ‭‭ò‭‭i‭‭ h‭‭ỏ‭‭i‭‭ b‭‭ắ‭‭t‭‭ b‭‭u‭‭ộ‭‭c‭‭ p‭‭h‭‭ả‭‭i‭‭ đ‭‭ư‭‭ợ‭‭c‭‭ đ‭‭ư‭‭a‭‭ đ‭‭ế‭‭n‭‭ c‭‭á‭‭c‭‭ b‭‭ệ‭‭n‭‭h‭‭ v‭‭i‭‭ệ‭‭n‭‭ t‭‭â‭‭m‭‭ t‭‭h‭‭ầ‭‭n‭‭ h‭‭o‭‭ặ‭‭c‭‭ c‭‭á‭‭c‭‭ b‭‭ệ‭‭n‭‭h‭‭ v‭‭i‭‭ệ‭‭n‭‭ c‭‭ó‭‭ c‭‭h‭‭u‭‭y‭‭ê‭‭n‭‭ k‭‭h‭‭o‭‭a‭‭ t‭‭â‭‭m‭‭ t‭‭h‭‭ầ‭‭n‭‭ đ‭‭ể‭‭ đ‭‭i‭‭ề‭‭u‭‭ t‭‭r‭‭ị‭‭ n‭‭ộ‭‭i‭‭ t‭‭r‭‭ú‭‭. N‭‭h‭‭ữ‭‭n‭‭g‭‭ b‭‭ệ‭‭n‭‭h‭‭ n‭‭h‭‭â‭‭n‭‭ n‭‭à‭‭y‭‭ s‭‭ẽ‭‭ đ‭‭ư‭‭ợ‭‭c‭‭ đ‭‭i‭‭ề‭‭u‭‭ t‭‭r‭‭ị‭‭ p‭‭h‭‭ố‭‭i‭‭ h‭‭ợ‭‭p‭‭ c‭‭á‭‭c‭‭ t‭‭h‭‭u‭‭ố‭‭c‭‭ n‭‭h‭‭ư‭‭ t‭‭h‭‭u‭‭ố‭‭c‭‭ c‭‭h‭‭ố‭‭n‭‭g‭‭ t‭‭r‭‭ầ‭‭m‭‭ c‭‭ả‭‭m‭‭, t‭‭h‭‭u‭‭ố‭‭c‭‭ c‭‭h‭‭ố‭‭n‭‭g‭‭ l‭‭o‭‭ạ‭‭n‭‭ t‭‭h‭‭ầ‭‭n‭‭ v‭‭à‭‭ c‭‭á‭‭c‭‭ t‭‭h‭‭u‭‭ố‭‭c‭‭ c‭‭h‭‭ỉ‭‭n‭‭h‭‭ k‭‭h‭‭í‭‭ s‭‭ắ‭‭c‭‭.

N‭‭h‭‭ữ‭‭n‭‭g‭‭ b‭‭ệ‭‭n‭‭h‭‭ n‭‭h‭‭â‭‭n‭‭ c‭‭ó‭‭ h‭‭ộ‭‭i‭‭ c‭‭h‭‭ứ‭‭n‭‭g‭‭ l‭‭o‭‭ạ‭‭n‭‭ t‭‭â‭‭m‭‭ t‭‭h‭‭ầ‭‭n‭‭ s‭‭a‭‭u‭‭ s‭‭i‭‭n‭‭h‭‭ n‭‭ế‭‭u‭‭ k‭‭h‭‭ô‭‭n‭‭g‭‭ đ‭‭á‭‭p‭‭ ứ‭‭n‭‭g‭‭ v‭‭ớ‭‭i‭‭ t‭‭h‭‭u‭‭ố‭‭c‭‭ t‭‭h‭‭ì‭‭ l‭‭i‭‭ệ‭‭u‭‭ p‭‭h‭‭á‭‭p‭‭ s‭‭h‭‭o‭‭c‭‭k‭‭ đ‭‭i‭‭ệ‭‭n‭‭ (E‭‭l‭‭e‭‭c‭‭t‭‭r‭‭o‭‭c‭‭o‭‭n‭‭v‭‭u‭‭l‭‭s‭‭i‭‭v‭‭e‭‭ t‭‭h‭‭e‭‭r‭‭a‭‭p‭‭y‭‭) s‭‭ẽ‭‭ đ‭‭ư‭‭ợ‭‭c‭‭ á‭‭p‭‭ d‭‭ụ‭‭n‭‭g‭‭ n‭‭h‭‭ằ‭‭m‭‭ k‭‭i‭‭ể‭‭m‭‭ s‭‭o‭‭á‭‭t‭‭ c‭‭á‭‭c‭‭ d‭‭ấ‭‭u‭‭ h‭‭i‭‭ệ‭‭u‭‭ v‭‭à‭‭ t‭‭r‭‭i‭‭ệ‭‭u‭‭ c‭‭h‭‭ứ‭‭n‭‭g‭‭ c‭‭ủ‭‭a‭‭ n‭‭g‭‭ư‭‭ờ‭‭i‭‭ b‭‭ệ‭‭n‭‭h‭‭.

Nguồn: https://phunutoday.vn

Scroll to Top